Manažment kvality

Zmena zákona o sociálnych službách poskytovateľom sociálnych služieb určuje povinnosť dodržiavanie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby. Za tým účelom začiatkom roka 2014 bol v Stredisku sociálnych služieb Petržalka vykonaný Diagnostický audit kvality sociálnych služieb, ktorý nám napomohol pri ďalšom nasmerovaní zvyšovania kvality Strediska. Na základe auditu sme sa rozhodli implementovať systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009 do našich zariadení.

 

Čo znamená pre zamestnancov a klientov nášho Strediska zavedenie manažérskeho systému kvality? 


Hlavným cieľom je poskytovanie kvalitných sociálnych služieb klientom prostredníctvom jasne definovaných procesov a postupov so zameraním na spokojnosť klientov, uspokojovanie ich požiadaviek a potrieb, neustále zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a modernizácia Strediska. Priebežne hodnotiť plnenie stanovených merateľných a termínovaných cieľov kvality. Zamestnanci pracujú podľa určených postupov, v ktorých sú jasne určené zodpovednosti a právomoci. Klienti sú pri poskytovaní sociálnych služieb rovnocennými partnermi so  zamestnancami  Strediska ako s poskytovateľmi služieb. Spokojnosť klientov a ich rodinných príslušníkov sa pravidelne monitoruje. Stredisko dňa 01.07.2015 sa uznieslo a prijalo poslanie, viziu, politiku a ciele na rok 2015 -2017a  na rok 2018.

 

Poslanie a vízia Strediska sociálnych služieb Petržalka

 

Poslaním Strediska sociálnych služieb Petržalka je poskytovať sociálne služby podľa zákona o sociálnych službách a zriaďovacej listiny, ako súčasť verejnej politiky sociálnych služieb Mestskej časti Bratislava - Petržalka.

 

Stredisko sociálnych služieb Petržalka sa chce pri plnení svojich úloh a kompetencií stať najvyhľadávanejším sociálnym zariadením poskytujúcim vysoko kvalitné sociálne služby spĺňajúce individuálne potreby prijímateľov sociálnych služieb.

 

Hlásime sa k hodnotám, ktoré definujú kvalitné poskytované sociálne služby a umožňujú prijímateľom sociálnych služieb Strediska tráviť každodenný život v prostredí, ktoré vytvára teplo domova, s pocitom bezpečia, ochrany a dodržiavania ľudských práv. Rešpektujeme ľudskú dôstojnosť a sociálne práva a to všetko s ľudským empatickým prístupom. Investujeme do vzdelania zamestnancov pripravených na riešenie potrieb prijímateľov sociálnych služieb.

 

Politika Strediska sociálnych služieb Petržalka

 

Stredisko sociálnych služieb Petržalka zabezpečuje kvalitu svojich služieb prostredníctvom kvalifikovaného personálu interdisciplinárného tímu, ktorý uplatňuje profesionálny a individuálne orientovaný prístup voči svojím klientom a ich potrebám.