Ciele kvality

 

                         Stredisko sociálnych služieb Petržalka

                                     Mlynarovičova 23, 851 03 Bratislava

                                                     CIELE KVALITY          

Cieľ

Obsah

Obdobie

Cieľ 1

Implementovať systém manažérstva kvality.

2018

Cieľ 2

Vypracovať a písomne zdokumentovať postupy,  pravidlá a podmienky dodržiavania základných ľudských práv  a slobôd našich klientov.

2018

Cieľ 3

Vypracovať a aplikovať odborné postupy, ktoré sú orientované na individuálne potreby klienta s holistickým prístupom.

2018

Cieľ 4

Identifikovať a riadiť v organizácii riziká, vytvoriť postupy a pravidlá na zvládnutie a riešenie krízových situácií u klienta.

2018

Cieľ 5

Všetky odborné procesy realizovať za aktívnej účasti a spolurozhodovaní klienta prostredníctvom metód a techník sociálnej práce, opatrovateľstva, ošetrovateľstva a iných pomáhajúcich vedných disciplín.

2018

Cieľ 6

Vytvoriť priestor pre spoluprácu s rodinnými príslušníkmi našich klientov.

2018

Cieľ 7

Vybudovať partnerské vzťahy s inými organizáciami na podporu služieb klientovi v Stredisku.

2018

Cieľ 8

Zabezpečiť podmienky pre rozvoj ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornej spôsobilosti pracovníkov.

2018

Cieľ 9

Vytvoriť novú oficiálnu internetovú  stránku Strediska sociálnych služieb Petržalka  z dôvodu zabezpečiť dostupnosť informácií a dodržania štandardov  pre  informačný systém.

2018

Cieľ 10

Vytvoriť informačnú stratégiu k poskytovaniu informácií o poskytovanej sociálnej službe.

2018

Cieľ11

Zapojiť Stredisko  do projektu Podpora opatrovateľskej služby ktorú pripravuje MPSVaR SR.                              

2018


Cieľ 12

Vypracovanie projektovej dokumentácie  na                  rekonštrukciu   ZOS Vavilovovej

                                                                                  


2019