Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:

       Názov:                             Stredisko sociálnych služieb Petržalka

       IČO:                                318 147 35

       Sídlo organizácie:            Mlynarovičova 23, 851 03 Bratislava

       Korešpondenčná adresa: Vavilovova 18, 851 01 Bratislava

       Kontaktná osoba:            Mgr. Soňa Chanečková, riaditeľka

       Email:                              riaditelka@ssspetrzalka.sk

       Telefón:                           02/ 6241 0171 Mobil: 0902 321 342

 

2.    Názov predmetu zákazky: Dodanie mliečnych výrobkov

       Predpokladaná hodnota zákazky: 6000,- EUR s DPH  

Typ zmluvy: Zmluva na dodanie tovaru, poskytnutie služby, uskutočnenie prác*, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania.

       Spoločný slovník obstarávania (CPV): 15500000-3

       NUTS kód: SK01

3.    Opis predmetu zákazky: Predmetom obstarania je dodanie mliečnych výrobkov pre potreby Strediska sociálnych služieb Petržalka, podľa prílohy č. 1 na základe objednávok. Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, vyložením dodávaného tovaru na mieste dodania. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresňované pravidelnými objednávkami. Objednávka bude zadaná objednávateľom emailom do 12:00 hod. deň vopred a dovoz objednaného tovaru bude do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa. Predmet zákazky musí byť dodávaný v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám. Dodávaný tovar prepravovať v obaloch obvyklých na prepravu uvedeného tovaru.

4.    Miesto dodania tovaru, poskytnutia služby, uskutočnenia prác*: Stredisko sociálnych služieb Petržalka, zariadenie opatrovateľskej služby Mlynarovičova 23, 851 03 Bratislava a zariadenie opatrovateľskej služby Vavilovova 18, 851 01 Bratislava.

5.    Rozdelenie predmetu zákazky: Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

6.    Lehota dodania zákazky, trvanie zmluvy: od 01.09.2017, 1 rok

7.         Zverejnenie výzvy na internetovej stránke verejného obstarávateľawww.ssspetrzalka.sk dňa: 12.07.2017

8.   Podmienky financovania predmetu zákazky: Cenovú ponuku je potrebné predložiť podľa prílohy č. 1 výzvy na predloženie cenovej ponuky v stanovenej lehote na predkladanie cenových ponúk a spôsobom uvedeným v bode č 9.

9.   Uplynutie lehoty na predloženie ponúk: 26.07.2017

       Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: katarina.pappova@ssspetrzalka.sk

Ponuky musia byť doručené v elektronickej podobe na vyššie uvedenú e-mailovú adresu. Verejný obstarávateľ akceptuje aj ponuky predložené v listinnej podobe.

 

10. Podmienky účasti:

Verejný obstarávateľ nepožaduje predložiť požadované doklady v originály alebo v overenej fotokópii.

11. Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia cena v € s DPH

  1. 12.    Vystavenie objednávky:

Po vyhodnotení predložených cenových ponúk, obstarávateľ písomne, emailom alebo telefonicky oznámi  všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali. Verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu a vystaví objednávku úspešnému uchádzačovi, ktorý predložil najnižšiu cenu v požadovanej kvalite na predmet zákazky podľa potrieb verejného obstarávateľa.

Zároveň si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo nevystaviť zmluvu ani objednávku žiadnemu uchádzačovi v prípade, že ponúkaná cena prekročí výšku finančných prostriedkov určených na predmet zákazky.

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

       Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod., piatok od 8:00 hod. do 12:00 hod., kedy je možné doručovať písomnosti osobne.

        Prijatá cena zákazky je konečná a nemenná.

 *nehodiace sa prečiarknuť

Príloha č.1
k výzve na predloženie ponuky (PRIESKUM TRHU) zákazky s nízkou hodnotou
dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka
         
         
P.č. Názov položky hmotnosť cena bez DPH cena s DPH
1. Trvanlivé mlieko - polotučné 1L    
2. Acidofilné mlieko 200g    
3. Smotanový krém, vanilka, čokoláda 80g    
4. Termix ovocný 90g    
5. Puding čokoládový so šľahačkou 200g    
6. Bryndza formovaná 125g    
7. Tavený syr črievko 100g    
8. Tavený syr 140g    
9. Rastlinné maslo (nátierka) 400g    
10. Jogurt biely 150g    
11. Jogurt ovocný 150g    
12. Smotanový jogurt biely 145g    
13. Smotanový jogurt ovocný 145g    
14. Tvaroh tučný 250g    
15. Tradičné maslo 125g    
16. Syr blok neúdený 1000g    
17. Syr blok údený 1000g    
18. Nátierka termizovaná neochutená 200g    
19. Nátierka termizovaná ochutená 150g    
         
Cenová ponuka je platná 1 rok od vyhotovenia.      

________________________________________________________________________________________________________________

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:

       Názov:                             Stredisko sociálnych služieb Petržalka

       IČO:                                318 147 35

       Sídlo organizácie:            Mlynarovičova 23, 851 03 Bratislava

       Korešpondenčná adresa: Vavilovova 18, 851 01 Bratislava

       Kontaktná osoba:            Mgr. Soňa Chanečková, riaditeľka

       Email:                              riaditelka@ssspetrzalka.sk

       Telefón:                           02/ 6241 0171 Mobil: 0902 321 342

 

2.    Názov predmetu zákazky: Dodanie ovocia a zeleniny

       Predpokladaná hodnota zákazky:  3000,- EUR s DPH

Typ zmluvy: Zmluva na dodanie tovaru, poskytnutie služby, uskutočnenie prác*, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania.

       Spoločný slovník obstarávania (CPV): 03200000-3

       NUTS kód: SK01

3.    Opis predmetu zákazky: predmetom obstarania je pravidelné zabezpečovanie dodávok čerstvej zeleniny a ovocia pre potreby Strediska sociálnych služieb Petržalka, podľa prílohy č. 1, na základe objednávok. Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, vyložením dodávaného tovaru na mieste dodania. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresňované pravidelnými objednávkami. Objednávka bude zadaná objednávateľom emailom do 12:00 hod. deň vopred a dovoz objednaného tovaru bude do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa. Predmet zákazky musí byť dodávaný v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám. Dodávaný tovar prepravovať v obaloch obvyklých na prepravu uvedeného tovaru.

4.    Miesto dodania tovaru, poskytnutia služby, uskutočnenia prác*: Stredisko sociálnych služieb Petržalka, zariadenie opatrovateľskej služby Mlynarovičova 23, 851 03 Bratislava a zariadenie opatrovateľskej služby Vavilovova 18, 851 01 Bratislava.

5.    Rozdelenie predmetu zákazky: Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

6.    Lehota dodania zákazky, trvanie zmluvy: od 19.08.2017, 1 rok

7.         Zverejnenie výzvy na internetovej stránke verejného obstarávateľawww.ssspetrzalka.sk dňa: 12.07.2017

8.   Podmienky financovania predmetu zákazky: Cenovú ponuku je potrebné predložiť podľa prílohy č. 1 výzvy na predloženie cenovej ponuky v stanovenej lehote na predkladanie cenových ponúk a spôsobom uvedeným v bode č 9.

9.   Uplynutie lehoty na predloženie ponúk: 26.07.2017

       Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: katarina.pappova@ssspetrzalka.sk

Ponuky musia byť doručené v elektronickej podobe na vyššie uvedenú e-mailovú adresu. Verejný obstarávateľ akceptuje aj ponuky predložené v listinnej podobe.

 

10. Podmienky účasti:

Verejný obstarávateľ nepožaduje predložiť požadované doklady v originály alebo v overenej fotokópii.

11. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena v € bez DPH

12.   

Vystavenie objednávky:

Po vyhodnotení predložených cenových ponúk, obstarávateľ písomne, emailom alebo telefonicky oznámi  všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali. Verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu a vystaví objednávku úspešnému uchádzačovi, ktorý predložil najnižšiu cenu v požadovanej kvalite na predmet zákazky podľa potrieb verejného obstarávateľa.

Zároveň si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo nevystaviť zmluvu ani objednávku žiadnemu uchádzačovi v prípade, že ponúkaná cena prekročí výšku finančných prostriedkov určených na predmet zákazky.

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

       Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod., piatok od 8:00 hod. do 12:00 hod., kedy je možné doručovať písomnosti osobne.

 

       Prijatá cena zákazky je konečná a nemenná. 

Príloha č.1
k výzve na predloženie ponuky (PRIESKUM TRHU) zákazky s nízkou hodnotou
dodanie ovocia a zeleniny pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka
         
         
P.č. Názov položky merná jednotka cena bez DPH cena s DPH
1. jablká kg    
2. hrušky kg    
3. slivky kg    
4. hrozno biele kg    
5. hrozno červené kg    
6. pomaranče kg    
7. mandarinky kg    
8. clementinky kg    
9. citróny kg    
10. grepy kg    
11. banány kg    
12. kiwi kg    
13. broskyne kg    
14. nektarinky kg    
15. jahody kg    
16. červený melón kg    
17. žltý melón kg    
18. paradajky kg    
19. paradajky cherry kg    
20. uhorka kg    
21. paprika kg    
22. cibuľka mladá kg    
23. cibuľa žltá kg    
24. cesnak suchý kg    
25. šalát hlávkový kg    
26. šalát ľadový kg    
27. rukola kg    
28. mrkva kg    
29. reďkovka červená viazanička    
30. reďkovka biela viazanička    
         
Cenová ponuka je platná 1 rok od vyhotovenia.      

_______________________________________________________________________________________________________________

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:

       Názov:                             Stredisko sociálnych služieb Petržalka

       IČO:                                318 147 35

       Sídlo organizácie:            Mlynarovičova 23, 851 03 Bratislava

       Korešpondenčná adresa: Vavilovova 18, 851 01 Bratislava

       Kontaktná osoba:            Mgr. Soňa Chanečková, riaditeľka

       Email:                              riaditelka@ssspetrzalka.sk

       Telefón:                           02/ 6241 0171 Mobil: 0902 321 342

 

2.    Názov predmetu zákazky: Dodanie pekárskeho tovaru, čerstvého pečiva a cukrárskych výrobkov

       Predpokladaná hodnota zákazky:  8000,- EUR s DPH

Typ zmluvy: Zmluva na dodanie tovaru, poskytnutie služby, uskutočnenie prác*, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania.

       Spoločný slovník obstarávania (CPV): 15810000-9

       NUTS kód: SK01

3.    Opis predmetu zákazky: predmetom obstarania je dodanie pekárskeho tovaru, čerstvého pečiva a cukrárskych výrobkov pre potreby Strediska sociálnych služieb Petržalka, podľa prílohy č. 1 na základe objednávok. Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, vyložením dodávaného tovaru na mieste dodania. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresňované pravidelnými objednávkami. Objednávka bude zadaná objednávateľom emailom do 12:00 hod. deň vopred a dovoz objednaného tovaru bude do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa. Predmet zákazky musí byť dodávaný v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám. Dodávaný tovar prepravovať v obaloch obvyklých na prepravu uvedeného tovaru.

4.    Miesto dodania tovaru, poskytnutia služby, uskutočnenia prác*: Stredisko sociálnych služieb Petržalka, zariadenie opatrovateľskej služby Mlynarovičova 23, 851 03 Bratislava a zariadenie opatrovateľskej služby Vavilovova 18, 851 01 Bratislava.

5.    Rozdelenie predmetu zákazky: Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

6.    Lehota dodania zákazky, trvanie zmluvy: od 25.08.2017, 1 rok

7.         Zverejnenie výzvy na internetovej stránke verejného obstarávateľawww.ssspetrzalka.sk dňa: 12.07.2017

8.   Podmienky financovania predmetu zákazky: Cenovú ponuku je potrebné predložiť podľa prílohy č. 1 výzvy na predloženie cenovej ponuky v stanovenej lehote na predkladanie cenových ponúk a spôsobom uvedeným v bode č 9.

9.   Uplynutie lehoty na predloženie ponúk: 26.07.2017

       Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: katarina.pappova@ssspetrzalka.sk

Ponuky musia byť doručené v elektronickej podobe na vyššie uvedenú e-mailovú adresu. Verejný obstarávateľ akceptuje aj ponuky predložené v listinnej podobe.

10. Podmienky účasti:

Verejný obstarávateľ nepožaduje predložiť požadované doklady v originály alebo v overenej fotokópii.

11. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena v € bez DPH

12.   

Vystavenie objednávky:

Po vyhodnotení predložených cenových ponúk, obstarávateľ písomne, emailom alebo telefonicky oznámi  všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali. Verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu a vystaví objednávku úspešnému uchádzačovi, ktorý predložil najnižšiu cenu v požadovanej kvalite na predmet zákazky podľa potrieb verejného obstarávateľa.

Zároveň si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo nevystaviť zmluvu ani objednávku žiadnemu uchádzačovi v prípade, že ponúkaná cena prekročí výšku finančných prostriedkov určených na predmet zákazky.

 

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

       Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod., piatok od 8:00 hod. do 12:00 hod., kedy je možné doručovať písomnosti osobne.

    

       Prijatá cena zákazky je konečná a nemenná.

 

 

Príloha č.1
k výzve na predloženie ponuky (PRIESKUM TRHU) zákazky s nízkou hodnotou
dodanie pekárskych, cukrárskych výrobkov a čerstvého pečiva pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka
         
       
P.č. Názov položky hmotnosť v g cena bez DPH cena s DPH
1. Chlieb konzumný rascový krájaný, bal. 1000    
2. Chlieb zemiakový krájaný, bal. 1000    
3. Veka krájaná, bal. 400    
4. Žemľa Kaiser 50    
5. Rožok tmavý 50    
6. Vianočka DIA, bal. 350    
7. Závin s makovou náplňou, bal. 400    
8. Závin s orechovovu náplňou, bal. 400    
9. Závin s kakaovou náplňou, bal. 400    
10. Závin s tvarohovou náplňou, bal. 400    
11. Bábovka piškótová, bal. 400    
12. Koláč tlačený tvarohovo-miešaný s ovocnou nátierkou 300    
13. Koláč tlačený makovo-miešaný s ovocnou nátierkou 80    
14. Makovka 80    
15. Šatôčka s nápl.miešan.ovocná nátierka 80    
16. Croissant s náplňou, bal. 60    
17. Osie hniezdo škoricové, bal. 100    
18. Šiška s náplňou miešaná ovocná nátierka 50    
19. Šiška s čokoládovou náplňou  50    
20. Oškvarkový pagáč 50    
21. Cesnakový uzol 70    
22. Slaninový rožok 65    
         
Cenová ponuka je platná min. 1 rok od vyhotovenia.