Ako vybaviť domácu opatrovateľskú službu a prepravnú službu

 

AKO VYBAVIŤ DOMÁCU OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU  ?

 

1.      Váš prvý krok bude smerovať  na MČ  Petržalka, Kutliková 17, Bratislava, 5. poschodie č. d. 519, kde si vyzdvihnete formulár Žiadosť  o posúdenie 

      odkázanosti na sociálnu službu

 

2.   Vydané právoplatné  Rozhodnutie o  odkázanosti na sociálnu službu  je  prílohou k Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní  opatrovateľskej služby.                            


3.   Formulár  Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby si vyzdvihnete osobne  v  Stredisku sociálnych služieb Petržalka, Vavilovova 18,  na úseku Opatrovateľskej služby, alebo na webovej stránke www.ssspetrzalka.sk  „Formuláre“ na stiahnutie.

 Potvrdenie žiadosti:

-  o neposkytovaní  peňažného prísp. za  opatrovanie, osobnú asistenciu (ÚPSVaR, Vazovova 7/A, pre obvod  Bratislava-Petržalka -tel. kontakt 02/20443608).

    Prílohy k žiadosti:

  •       Právoplatne rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu + posudok (originál).
  •       Rozhodnutie  o  výške aktuálnych dôchodkových dávok  (vydáva Sociálna poisťovňa, Ul. 29. Augusta č. 8, (tel. kontakt 0800 123 123 -  doručenie  poštou),  u  manželov obidvaja.      
  •       Lekárska správa o zdravotnom stave žiadateľa o SS (kópia).
  •       Vyhlásenie o majetku (podpis žiadateľa o SS  úradne osvedčený – notár, matrika...). Imobilný žiadateľ o sociálnu službu žiada návštevu v domácnosti na tel.  čísle 02/68288804 (Matrika Technopol, Kutlíkova 17).
  •     Občiansky preukaz  žiadateľa o sociálnu službu (k nahliadnutiu pri odovzdaní žiadosti).

  Ak sa žiada donáška obeda do domácnosti, je potrebné:

  •  podať  žiadosť o peňažný príspevok na stravovanie (len pri dôchodku menej ako 500,00 €) na MČ  Petržalka, Kutliková 17, Bratislava, 5 poschodie.

     Zabezpečiť:

  •   2 ks 4-dielný obedár, kde každý diel obedára bude čitateľne označený (meno, ulica, poschodie), kľúč od vchodu, prípadne od prechodových dverí,
  •   ak je žiadateľ imobilný, čiastočne mobilný, je vhodne dodať kľúč od bytu, kľúče musia byť čitateľne označené (meno, ulica, poschodie).

Podmienky pre poskytovanie donášky obeda do domácnosti sú tie isté, ako pri začatí poskytovania sociálnej služby.  Je to  jeden z poskytovaných úkonov opatrovateľskej služby v domácnosti.

1.      Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov  rieši aj možnosť poskytovania sociálnej služby bez posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. V tomto prípade  si  klient bude platiť úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov, čo je  7,19 €/hod.; donáška,dovoz obeda do domácnosti 2,20 € /1obed.

2.      V prípade krízovej intervencii (bezodkladnej pomoci) sa poskytuje sociálna služba pri ohrození života alebo zdravia fyzickej osoby a rodiny ak ide o osamelú fyzickú osobu, ktorá vyžaduje okamžitú pomoc.          

    

     Písomné náležitosti sa predkladajú dodatočne.

 Ako vybaviť prepravnú službu?

Váš prvý krok bude smerovať do Strediska sociálnych služieb Petržalka na Vavilovovej ulici č. 18 v Bratislave, kde Vám koordinátorka prepravy predloží potrebné tlačivá, alebo si potrebné tlačivá stiahnete z webovej stránky www.ssspetrzalka.sk v kolónke „Formuláre“ na stiahnutie:

1.     

Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (vydá SSS Petržalka, potvrdí Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Vazovova  7A, Bratislava, tel.: 02/20443700.)

2.     

Potrebujete doložiť jedno z týchto troch tlačív:

a.      

Potvrdenie o zdravotnom stave (vydá Stredisko sociálnych služieb Petržalka, toto potvrdenie Vám následne musí potvrdiť poskytovateľ zdravotnej starostlivosti)

b.     

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (toto rozhodnutie vydáva MČ Petržalka, Kutliková 17, Bratislava, 5. poschodie č. d. 519 na základe Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu)

c.      

Posudok vydaný príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny o odkázanosti na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Vazovova 7A, Bratislava, tel.: 02/20443700)

3.     

Občiansky preukaz (k nahliadnutiu), v prípade, že nemáte trvalý pobyt v MČ Petržalka, tak je potrebné doložiť potvrdenie o prechodnom pobyte v MČ Petržalka

 

Po zabezpečení všetkých dokumentov bude zaevidovaná žiadosť a následne prijímateľ a poskytovateľ sociálnej služby podpíšu Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby. Nárok na prepravnú službu má:

-         

Občan s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava Petržalka, ktorý je podľa posudku ÚPSVaR odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a nie je prijímateľom pobytovej soc. služby

-         

Občan s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava Petržalka, ktorý je podľa potvrdenia od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti odkázaný na prepravnú službu a nie je prijímateľom pobytovej soc. služby

-         

Občan s trvalým pobytom Bratislava-Petržalka, ktorý je na základe zmluvy o poskytovaní soc. služby umiestnený v zariadení sociálnej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Petržalka

-         

Občan s trvalým pobytom v Bratislave, ktorý je na základe zmluvy o poskytovaní soc. služby umiestnený v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Petržalka

-         

Občan, ktorý má trvalý pobyt mimo mestskej časti Bratislava-Petržalka, ale preukázateľne býva u príbuzných v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

 

Prepravnú službu je nutné objednávať aspoň deň vopred od 8:30-15:00 na telefónnom čísle:

Tel: 02/624 104 14      alebo                    Email: doprava@ssspetrzalka.sk

 

Prepravná služba sa poskytuje na území Bratislavy, vo výnimočných prípadoch v rámci BSK a to v každý pracovný deň od 7:00 hod. do 15:00 hod.

 

   

 

Stredisko sociálnych služieb Petržalka

 

Evidencia  a zaradenie do zoznamu žiadateľov o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v OSvD

 

 

 

P. č.

Dátum prijatej žiadosti

Registratúrny znak

Okres trvalého pobytu

Stav vybavenia

Poznámka

1. 

22.10.2018

2262/2018

 Bratislava- Petržalka

 

ind.opatrovateľka 4,0 hod./deň

 2.

24.10.2018 2306/2018 Bratislava- Petržalka   ind opatrovateľka 3,0 hod./deň

 3.

 26.10.2018 2317/2018

 Bratislava- Petržalka

 

ind.opatrovateľka 3-4 hod./deň

 4.

05.11.2018

 2328/2018

 Bratislava- Petržalka

 

 ind.opatrovateľka 4,0 hod./deň

 5.

06.11.2018

 2365/2018

 Bratislava- Petržalka

 

 ind.opatrovateľka 3,0 hod./deň

 6.

 

 

 

 

 

 7.

 

 

 

 

  

 8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
           
           
           
           

 

 Pre evidenciu a zaradenie do zoznamu žiadateľov je potrebné predložiť::

v 

vyplnenú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, spolu s príslušným  prílohami :

v 

právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

v 

posudok o odkázanosti na sociálnu službu

v 

rozhodnutie o výške aktuálnych dôchodkových dávok

v  vyhlásenie o majetku