Voľné pracovné miesta

 Pracovná ponuka

           

 Stredisko sociálnych služieb Petržalka, Mlynarovičova 23, 851 03  Bratislava

v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

vyhlasuje v ý b e r o v é  k o n a n i e 1/2019  na obsadenie miesta

 

vedúceho zariadenia opatrovateľskej služby/sociálneho pracovníka

Vavilovova 18, 851 01 Bratislava

 

Požiadavky, ktoré musí uchádzač splniť, aby mohol postúpiť do výberového konania:

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

·        

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca – prax minimálne 3 roky

·        

Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore sociálna práca – prax minimálne 3 roky

·        

Stredné odborné vzdelanie v odbore zdravotná starostlivosť - výhodou

Ďalšie požadované odborné poznatky, schopnosti a osobnostné predpoklady:

-         

Znalosť zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

-         

Znalosť práce s PC – Outlook, Internet, Microsoft Office, znalosť IS Cygnus výhodou,

-    Osobnostné predpoklady: samostatnosť, odolnosť voči záťaži, schopnosť riešenia konfliktov, rozhodovacie schopnosti, schopnosť komunikácie, schopnosť hodnotenia iných ľudí, iniciatívnosť, asertívnosť a kreatívne myslenie

 Platové podmienky: 

Nástupný plat : 1100 €

Zoznam požadovaných dokladov:

·        

Písomná žiadosť o zaradenie do výberu

·        

Kópia vysvedčenia a diplomu

·        

Profesijný štruktúrovaný životopis

·        

Vyplnený osobný dotazník (tlačivo ŠEVT)

·        

Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

·       Písomný súhlas na použitie osobných údajov v rozsahu vyššie uvedených dokladov pre potreby výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takých údajov(GDPR).

Písomné prihlášky pošlite alebo osobne doručte v zatvorenej obálke do podateľne Strediska sociálnych služieb Petržalka,  Vavilovova 18, 851 01 Bratislava, najneskôr do 16. augusta 2019 do 12:00 h s označením na obálke „Výberové konanie ZOS - neotvárať“ s uvedením odosielateľa. Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámené uchádzačovi, ktorý splnil podmienky výberového konania najmenej 5 dní pred jeho uskutočnením.

 

Ďalšie informácie:

na tel.č.: 02/62524044, na e-mail: tatranska@ssspetrzalka.sk

 

 

 

V Bratislave, dňa 1.augusta 2019                                             

Mgr. Soňa Chanečková

                                                                                                          riaditeľka

 

 


                              

.........................................................................................................................


Stredisko sociálnych služieb Petržalka, Mlynarovičova 23,  Bratislava hľadá  pracovníčky na pozíciu opatrovateľky do svojich stredísk:

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)

Opatrovateľská služba (OS).

Opatrovateľom podľa zákona o sociálnych službách môže byť osoba, ktorá

   -  má  úplné stredné odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo

    -  absolovovala  akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.

Nástup:  možný IHNEĎ.

Pracovná zmluva na plný pracovný úväzok, prípadne  skrátený.

Pracovná doba od 7,30 hod.-15,30 hod. počas pracovných dni, prípadne po dohode a potreby opatrovaného,  na území MČ Bratislava – Petržalka.

Kontakt: PhDr. Tatranská Irena, personalista

tatranska@ssspetrzalka.sk

Tel.: 02/62524044

..................................................................................................................................................................................

 

Stredisko sociálnych služieb Petržalka, Mlynarovičova 23,  Bratislava hľadá  pracovníčky na pozíciu zdravotná sestra/zdravotnícky asistent  do Zariadenia opatrovateľskej služby(ZOS)

Predpoklady na požadované miesto: úplné stredoškolské zdravotnícke  vzdelanie

Nástup:  možný IHNEĎ.

Pracovná zmluva na plný pracovný úväzok

Pracovná doba: na zmeny ( 12 hodinnové služby)

Kontakt: PhDr. Tatranská Irena, personalista

tatranska@ssspetrzalka.sk

Tel.: 02/62524044