Zariadenie núdzového bývania

V zariadení núdzového bývania sa poskytuje pobytová  sociálna služba podľa § 29 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č.4/2012 mestskej časti Bratislava- Petržalka o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka v znení neskorších predpisov. Sociálna služba sa poskytuje  na prechodnú dobu, najviac po dobu 1 roka, pre fyzickú osobu, matku s deťmi vo veku 0- 18 rokov, prípadne do konca prípravy na povolanie dieťaťa, najdlhšie však do jeho 25 rokov, tehotnú ženu,  ktoré nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie pre ohrozovanie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stali obeťou správania iných fyzických osôb .  

   Aké služby poskytujeme?

  •  bývanie na dobu do jedného roka
  • pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí,
  • pomoc pri vybavovaní osobných dokladov,
  • pomoc pri vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby a podobne.

   Komu neposkytujeme služby?

 Neposkytujeme bývanie pre manželské páry.

  Máme vytvorené podmienky na :

  • prípravu stravy - kuchynky,
  • osobnú hygienu - kúpeľňa s vaňou,
  • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva - práčovňa,
  • záujmová činnosť

K