Zariadenie opatrovateľskej služby - § 36 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov...

     Máte niekoho staršieho v rodine,alebo sám potrebujete pre svoj zhoršujúci sa zdravotný stav pomoc pri starostlivosti o seba?

     Sme tu s ponukou našich služieb v prospech kvality Vášho života. Pomáhame nachádzať vlastné východiská z nepriaznivej sociálnej situácie a našou snahou je vytvoriť Vám druhý domov počas pobytu v našom zariadení. Poskytujeme sociálnu službu na určitý čas maximálne na jeden rok.

    Pomocou nášho kvalifikovaného personálu poskytujeme a zabezpečujeme

   Nevyhnutnú starostlivosť:

 • ubytovanie ( v jedno, dvoj lôžkových izbách v ZOS Mlynarovičova 23, a dvoj a trojlôžkových izbách v ZOS Vavilovova 18),
 • stravovanie ( 3- 6 x denne )
 • pomoc pri obslužných úkonoch.

  Ďalšiu starostlivosť:

 • rehabilitačnú činnosť- jednoduché cvičenia, ktorými sa snažíme udržiavať pohyblivosť (mobilitu ) prijímateľov sociálnej služby, nácvik sebaobslužnosti, sociálnych zručností ,
 • záujmovú činnosť pomocou vedomostných, spoločenských hier a rozhovorov, rozvíjame (trénujeme) pamäť, podporujeme záľuby,
 • v rámci muzikoterapie umožňujeme prijímateľom sociálnej služby prejaviť svoje pocity, vnímať hudbu, relaxovať,
 • kultúrnu činnosť v spolupráci so Základnými školami pripravujeme besiedky s programom a posedením,
 • mesačne uspokojujeme duchovné a spirituálne potreby prijímateľom sociálnej služby,
 • pomáhame udržiavať kontakt s rodinou, so známymi, priateľmi,
 • v čase priaznivého počasia využívame terasu, lavičky, realizujeme prechádzky v areáli zariadenia a v blízkom okolí,
 • ďalej poskytujeme poradenstvo,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
 • utvárame podmienky na úschovu cenných vecí.

 Podmienky  prijatia:

1. Na základe žiadosti o poskytovanie sociálnej službyna základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a vyplnení príloh k žiadosti.

2. Prílohy k žiadosti:

 • lekársky nález s vyšetrením   ( TT, TN, TR, BWR, RTG pľúc, psychiatrické vyšetrenie),
 • potvrdenie o výške dôchodkových dávok za predchádzajúci rok (vydáva Sociálna poisťovňa, ústredie, Bratislava, ul. 29. augusta č.8 ), u manželov obidvaja plus posledný výpis potvrdenia o výške dôchodku ( kópie),
 • potvrdenie o vzťahu k bytu, ktorý sa uvádza ako trvalý pobyt  ( vyjadrenie správcu nehnuteľnosti),
 • vyhlásenie o majetku ( podpis žiadateľa o sociálnu službu úradne osvedčený),
 • občiansky preukaz  (kópia),
 • preukaz poistenca  (kópia).


3. Úhrada za poskytovanú sociálnu službu v ZOS pozostáva z úhrady za: bývanie, stupňa odkázanosti na sociálnu službu, celodenného stravovania a používania elektrospotrebičov podľa VZN č. 4/2012 MČ Bratislava- Petržalka.

  Na krízovú intervenciu poskytujeme bezodkladnú pomoc pri ohrození života alebo zdravia fyzickej osoby alebo rodiny ak:

 • ide o osamelú fyzickú osobu, ktorá vyžaduje okamžitú pomoc,
 • nedokáže si sama  zabezpečiť nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb.

  Táto situácia nevyžaduje pri prijatí prijímateľa sociálnej služby do zariadenia písomné náležitosti. Tieto sa predkladajú dodatočne.

    Našou snahou je, aby Vaša jeseň života bola ozajstná a hýrila farbami jesene, plnej hrejivého pocitu šťastia a lásky ľudí, ktorí Vás obklopujú.