Útulok pre matky s deťmi

V útulku pre matky s deťmi poskytujeme  pobytovú formu sociálnej služby podľa § 26 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č.4/2012 mestskej časti Bratislava- Petržalka o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka v znení neskorších predpisov. Poskytujeme sociálnu službu na prechodnú dobu, najviac po dobu 1 roka, pre tehotnú ženu, matku s deťmi vo veku 0-18 rokov, prípadne do konca prípravy na povolanie dieťaťa, najdlhšie však do jeho 25 rokov, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie.

Aké služby poskytujeme?

·          bývanie na dobu určitú do jedného roka,

·         sociálne poradenstvo,

·         pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí,

·         pomoc pri vybavovaní osobných dokladov,

·         pomoc pri vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby a podobne,

·             pracovnú terapiu,

·           nevyhnutné ošatenie a obuv.

Komu neposkytujeme služby?

 Neposkytujeme bývanie pre manželské páry.

 

  Máme vytvorené podmienky na :

·         prípravu stravy - kuchynky,

·         na vykonávanie nevyhnutnej osobnej  hygiene - kúpeľňa s vaňou,

·         pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva – práčovňa,

·         záujmovú činnosť.