Koronavirus

Testovanie v Stredisku

Vážení príbuzní, touto cestou vás informujeme o priebehu testovania našich klientov a taktiež zamestnancov pobytových zariadení a administratívy.

Prvé testovanie bolo v Stredisku vykonané vďaka nášmu zriaďovateľovi Mestskej časti Bratislava Petržalka a to PCR testami od spoločnosti Medirex, ktoré boli financované Nadáciou J&T, ako dar pre  našu organizáciu. Dňa 27.04.2020 boli všetci zamestnanci a klienti Strediska otestovaní PCR testami a výsledky boli u všetkých nás negatívne.

Dňa 30. a 31.10.2020 prebehlo celoplošné testovanie personálu a klientov zariadenia na ochorenie COVID-19. Dovoľujem si Vás informovať, že všetky výsledky testov na ochorenie COVID-19 boli negatívne.

Dňa 6.11.2020 prebehlo druhé kolo celoplošného testovanie  personálu  a klientov zariadenia na ochorenie COVID-19. Dovoľujem si Vás informovať, že všetky výsledky testov na ochorenie COVID-19 boli negatívne.

V zmysle usmernenia MPSVaR SR testovanie na ochorenie COVID-19 sa v zariadeniach sociálnych služieb vykonáva každých 14 dní a podľa potreby.

Dňa 24.11.2020 prebehlo ďalšie testovanie personálu a klientov zariadenia na ochorenie COVID-19. Dovoľujem si Vás informovať, že všetky výsledky testov na ochorenie COVID-19 boli negatívne.

Dňa 8.12.2020 sa vykonalo ďalšie testovanie  personálu a klientov zariadenia na ochorenie COVID-19. Dovoľujem si Vás informovať, že všetky výsledky testov na ochorenie COVID-19 boli negatívne.

Dňa 15.12.2020 prebehlo ďalšie testovanie  personálu a klientov zariadenia na ochorenie COVID-19. Dovoľujem si Vás informovať, že všetky výsledky testov na ochorenie COVID-19 boli negatívne.

Dňa 22.12.2020  Stredisko testovalo zamestnancov a klientov zariadenia na ochorenie COVID-19. Dovoľujem si Vás informovať, že všetky výsledky testov v zariadení ZOS Vavilovova na ochorenie COVID-19 boli negatívne. Avšak musíme Vás informovať, že v zariadení opatrovateľskej služby Mlynarovičova ul. boli u 5 zamestnancov a 2 klientov výsledky pozitívne.

Dňa 29.12. 2020 Záchrana zdravotná služba  Bratislava vykonala PCR testy všetkých zamestnancov pobytových zariadení a niektorých zamestnancov opatrovateľskej služby v domácnosti  ako i všetkých klientov pobytových zariadení. Dovoľujem si Vás informovať, že výsledky testov na ochorenie COVID-19 v zariadení na Mlynarovičovej 23 boli pozitívne u 17 -tich klientov a 7 zamestnancov. V opatrovateľskej službe v domácnosti bolo zistených 7 pozitívnych zamestnancov. Klienti a zamestnanci v zariadení opatrovateľskej služby, Vavilovova 18 boli negatívni.

Dňa 04.01.2021 Stredisko testovalo zamestnancov a klientov antigénymi testami v zariadení opatrovateľskej služby , Vavilovova 18 . Dovoľujem si Vás informovať, že výsledky testov na ochorenie COVID-19 boli pozitívne u 17 -tich klientov a 7 zamestnancov.

Dňa 08.01.2021 Stredisko testovalo antigénymi testami 19 zamestnancov a 22 klientov v zariadení opatrovateľskej služby, Vavilovova 18. Dovoľujem si Vás informovať, že výsledky testov na ochorenie COVID-19 u jednej zamestnankyni bol pozitívny.

Dňa 11.01.2021 Stredisko testovalo antigénymi testami 24 zamestnancov a 21 klientov v zariadení opatrovateľskej služby, Vavilovova 18. Dovoľujem si Vás informovať, že výsledky testov na ochorenie COVID-19 u jednej zamestnankyni bol taktiež pozitívny.

Dňa 15.01.2021 Záchrana zdravotná služba Bratislava vykonala PCR testy všetkých zamestnancov pobytových zariadení a niektorých zamestnancov opatrovateľskej služby ako aj klientov pobytových zariadení. Na výsledky netrpezlivo čakáme.

Touto cestou sa Vám chcem poďakovať za podporu a prejavenú dôveru, ale taktiež všetkým zamestnancom zariadenia, za dodržiavanie prísnych hygienicko- epidemiologických opatrení, pre ochranu nás všetkých. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť , že robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme znížili riziko nákazy a dopady na zdravie klientov našich zariadení.

Ďakujeme.

Vedenie Strediska sociálnych služieb Petržalka

Prijaté opatrenia

Vážení rodinní príslušníci, priatelia, príbuzní,

za účelom prevencie a zvládania krízovej situácie v súvislosti s epidemiologickou situáciou spôsobenou novým koronavírusom počas jej trvania, Stredisko sociálnych služieb Petržalka prijalo hygienické, prevádzkové a personálne opatreniach, ktoré majú spoločný cieľ, a to chrániť zdravie našich klientov a teda vašich blízkych ako i  chrániť aj nás zamestnancov, aby sme mohli starostlivosť poskytovať.

 • Medzi prvými opatreniami prijatými Strediskom bolo preškolenie nášho personálu.
 • Pre Stredisko boli zakúpené potrebné množstvá ochranných prostriedkov – rúšok, ochranných masiek, ochranných oblekov, rukavíc, žiaričov, dezinfekčných prostriedkov a ďalších.
 • Od začiatku marca pravidelne monitorujeme telesnú teplotu klientov, ale aj všetkých zamestnancov. Dôsledne dodržujeme  hygienicko-epidemiologické opatrenia nášho zariadenia.
 • Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, dňa 4. marca sme zakázali všetky návštevy v našich zariadeniach a pozastavili niektoré aktivity, pri ktorých sa zhromažďuje viacero osôb v zariadení.
 • Stredisko  pristúpilo k uvoľneniu obmedzených návštev v zariadeniach opatrovateľskej služby a to  od júla 2020. Návštevy sú realizované v exteriéroch zariadení alebo v prípade nepriaznivého počasia v miestnosti na to určenej v každom zariadení tak, ako doteraz za zvýšených hygienických štandardov. Z dôvodu zabezpečenia plynulého chodu zariadenia a bezproblémového poskytovania starostlivosti je potrebné, aby boli striktne dodržiavané návštevné hodiny, konkrétne:. od 10,00 hod. –  do 11,00 hod. od 14,00 hod. – do 15,00 hod.  a je potrebné aby návšteva bola dopredu ohlásená a dohodnutá s personálom.

Pri návšteve klientov:

ZOS Vavilovova  kontaktujte na t. č.:      02/62 317 173,  0951 654 015, 0911 336 444   

ZOS Mlynarovičova kontaktujte na t. č :  02/62 240 378, 0917 377 151, 0951 654 016

 • Za účelom nákupov, návštevu zdravotníckeho zariadenia , výberu liekov, prevzatia starobného dôchodku, či iných nevyhnutných úkonov je naším prijímateľom sociálnych služieb  zabezpečená podľa potreby doprava prepravnou službou  a podpora pracovníkmi Strediska.
 • Vzhľadom na epidemiologickú situáciu nie je možný osobný kontakt s klientmi pri odovzdávaní nákupov. Nákupy pre klientov je potrebné odovzdať pracovníkovi zariadenia pred vchodom v dvoch uzatvorených igelitových vreckách, pričom horné bude zamestnancom odstránené a zlikvidované, spodné bude vydezinfikované, ožiarené germicidným žiaričom a následne bude vrecko ponechané na vrátnici po dobu 3 hodín. Následne bude nákup odovzdaný klientovi.
 • V zariadeniach máme vytvorenú izolačné miestnosti, kde sú umiestňovaní klienti celodennej starostlivosti po návrate zo zdravotníckych zariadení (po hospitalizácii, zdravotnom ošetrení a pod.) V izolačných  miestnostiach sú klienti umiestňovaní po dobu 5-10 dní s cieľom vylúčiť potenciálnu nákazu. Klienti ktorí sú ubytovaní v jednoposteľovej izbe  absolvujú po návrate zo zdravotníckych zariadení 10 dňovú karanténu na svojich izbách, bez možnosti vychádzania. Izolačné izby  sa  využívajú i  na presun klientov, ktorí vykazujú symptómy nákazy, aby sme ochránili ostatných klientov.
 • V zariadeniach s odkázanosťou na pomoc inej osoby sa pravidelne testujú nielen zamestnanci, ale i klienti, aby sme eliminovali nožnosť dopadu nákazy.
 • V prípade vyhlásenia karantény starostlivosť o klientov bude zabezpečovať personál dvoch tímoch, ktorí  sa prestriedajú v zariadení po   5-7 dňoch. Zamestnanci budú bývať v karantenných miestnostiach vybavené posteľami, nábytkom so sprchou a toaletou. Vzhľadom na zvýšenú náročnosť práce počas karantény.
 • Zamestnanci Strediska sú pravidelne preškoľovaní, máme prijaté interne predpisy, ako postupovať pre najvyššiu možnú bezpečnosť. Zamestnanci Strediska sa správajú zodpovedne a svoju prácu vykonávajú s láskou a profesionalitou. Všetci by sme si želali, aby sme dokázali nákaze zabrániť a robíme pre to všetko. No sme  pripravení i na situáciu, že k nákaze príde a našou snahou bude rýchla izolácia a zabránenie jej šíreniu. Stredisko prijalo  Interný dokument – Krízový plán  pre riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp. iných prenosných ochorení a  Postup k riešeniu udalosti výskytu Koronavírusu .

Verte, že robíme a urobíme všetko, čo je v našich silách, pre ochranu zdravia klientov a vašich blízkych. Snažíme sa tiež uchovať o ich dobrú náladu a duševné zdravie, prostredníctvom mobilných telefónov, notebookov a odkazov udržiavať kontakt s vami.

Chceme vám poďakovať za spoluprácu pri dodržiavaní  návštev vašich blízkych. Prosím, ak môžete, zostaňte so svojimi blízkymi aspoň takto v úzkom kontakte a potešte a podporte ich napríklad Vaším telefonátom. Verím, že dodržiavaním všetkých opatrení spoločne situáciu zvládneme.

Vedenie Strediska sociálnych služieb Petržalka

Informácia pre príbuzných

Vážení rodinní príslušníci , vážení priatelia,

Ak je Váš rodinný príslušník, priateľ v starostlivosti Stredisku sociálnych služieb Petržalka v zariadení opatrovateľskej služby, by sme vás radi informovali o aktuálnej situácii a zároveň vás ubezpečili, že robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme znížili riziko nákazy a dopady na zdravie klientov našich zariadení.

I touto cestou  Vás potrebujeme informovať, že napriek všetkým prísnym preventívnym opatreniam, sa, žiaľ, v zariadení opatrovateľskej služby  na Mlynarovičovej ulici 23 vyskytla nákaza ochorenia COVID-19, pozitívne testovaní boli 2 klienti a  piati zamestnanci zariadenia. Zariadenie je v súčasnosti v 10 dňovej karanténe a počas včerajšieho dňa sme antigénovými testami pretestovali všetkých klientov a zamestnancov Strediska. Klientov, ktorí boli pozitívne otestovaní sme izolovane umiestnili do červenej zóny a dbáme, aby pri starostlivosti o ich zdravie sa dôsledne   používali ochranné a dezinfekčné prostriedky a taktiež dodržiavali všetky preventívne postupy. Zdravotný stav klientov je zatiaľ dobrý a bez nutného zásahu zdravotníkov. Situáciu má  Stredisko pod kontrolou a v spolupráci s hygienikmi a Intervenčným tímom Ministerstva zdravotníctva sme urobili všetky kroky potrebné, aby sme maximálne znížili šírenie nákazy nielen v tomto zariadení, ale aj vo všetkých zariadeniach Strediska. Stredisko má podrobne pripravený Krízový plán, na základe ktorého bezodkladne izolujeme klientov s pozitívnym testom na COVID 19.

Chceme vás uistiť, že starostlivosť o klientov v Stredisku sociálnych služieb Petržalka je v plnom rozsahu zabezpečená. Každý deň dôkladne monitorujeme zdravotný stav klientov, meriame im telesnú teplotu a zamestnanci sú pravidelne testovaní a taktiež preškolení, ako používať ochranné prostriedky, dodržiavať preventívne postupy a minimalizovať riziko šírenia nákazy.

Výskyt ochorenia  COVID 19 v Bratislave je vysoký a má tendenciu naďalej rásť. Vzhľadom na situáciu nás čaká náročné obdobie, a preto Vás chceme požiadať o vašu dôveru a spoluprácu. Vzhľadom k epidemiologickej situácii je Stredisko pre návštevy uzavreté. Rozumieme tomu, že je to pre vás všetkých najbližších veľmi náročné, ale spoločne sa snažíme urobiť všetko pre to, aby sme minimalizovali riziko šírenia nákazy a veľmi vás prosíme, aby ste nám v tom boli nápomocní. Kontakt s blízkymi budeme zabezpečovať prostredníctvom hovorov a video hovorov.

V prípade zmeny zdravotného stavu vášho blízkeho vás budeme bezodkladne a včas  informovať. Veríme, že danú situáciu spolu s celým tímom zamestnancov dobre zvládneme a veríme, že sa nám situáciu podarí zvládnuť a minimalizovať na najmenší dopad na zdravie.

Ešte raz Vám ďakujeme za Vašu dôveru, a v prípade potreby nás kontaktujte.

V Bratislave dňa 22.12.2020                                                   

                                                                       Mgr. Soňa Chanečková, riaditeľka Strediska

Plán a režim uvoľňovania opatrení

Epidemiologická situácia na Slovensku sa zlepšila natoľko, že sme mohli opäť dovoliť aj osobné návštevy v našom zariadení. Vzhľadom na to, že v našom zariadení zabezpečujeme sociálnu službu fyzickým osobám, ktoré patria k rizikovým skupinám v súvislosti s nákazou COVID-19, musíme byť neustále veľmi opatrní a dbať na dodržiavanie potrebných hygienických opatrení.

Za účelom ochrany života a zdravia prijímateľov sociálnej služby vo svojich zariadeniach Stredisko s účinnosťou od 10.6.2020 do odvolania. uvoľňuje   návštevy svojím obyvateľom za podmienok:

Oznámenie návštevy Odporúčame ohlásiť návštevu vopred, minimálne 24 / 48 hod., najlepšie telefonicky na č. t. 0917 377 151; 02/622 40378 ZOS Mlynarovičova č. t. 0911 336 444; 02/623 17173  ZOS Vavilovova z dôvodu zabezpečenia  organizácie návštev. Neohlásené návštevy nebudú mať umožnený vstup do zariadenia! Návštevné hodiny od 09,30 – do 11,30 hod ;  od 14,00 – do 16,30 hod. Vstupná kontrola Zabezpečenie hygieny pri vstupe (dezinfekcia rúk).Kontrola zdravotného stavu návštevy (meranie telesnej teploty) a zápis do dennej evidencie návštev, ktorej súčasťou je aj čestné prehlásenie o zdravotnom stave návštevníka a uvedenie jeho cestovateľskej anamnézy. Stanovené miesto pre návštevy Objekt Mlynarovičova Návštevy môžu byť realizované   v záhrade  areálu zariadenia  na určených a označených  miestach . Najviac 5 klienti v rovnakom čase môžu prijať  návštevy  (návšteva – 4 fyzické osoby nad 15 rokov)v prípade   zlého počasia  návšteva sa môžu realizovať i v priestoroch budovy a to len  u jedného klienta. v izolačnej  miestnosti  Vo vnútorných priestoroch, ktoré sú menšie ako 15 m2, môže byť návšteva len jedným návštevníkom , s výnimkou rodinného príslušníka. .   Objekt Vavilovova Návštevy môžu byť realizované   v záhrade  areálu zariadenia  na určených a označených  miestach . Najviac 2 klienti  v rovnakom čase môžu prijať  návštevy  v prípade   zlého počasia  návšteva sa môžu realizovať i v priestoroch budovy a to len  u jedného klienta. v izolačnej  miestnosti  Vo vnútorných priestoroch, ktoré sú menšie ako 15 m2, môže byť návšteva len jedným návštevníkom, s výnimkou rodinného príslušníka. V izbe klienta oboch zariadení  je možné vykonávať len vo výnimočných prípadoch  Výnimku tvoria prijímatelia napr. pripútaní na lôžko, ktorí nemôžu byť vysadení do invalidného vozíka. V tomto prípade návšteva môže byť na izbe klienta pri dodržaní prísnych hygienicko –epidemiologických podmienok. Ochranné pomôcky a plášť si zabezpečuje  návšteva klienta. V miestnosti môže byť len 1 klient Podmienky pre návštevníkov Návšteva používa po celý čas rúško a určené OOP.Dĺžka návštevy  je max. 30 minútPodávanie stravy a nápojov nie je počas návštevy povolené.Dotyky počas návštevy nie sú povolené a vzájomná vzdialenosť fyzických osôb musí byť dodržaná minimálne 2 m. Po ukončení návštevy Po každej návšteve bude priestor dezinfikovaný (stoly, stoličky, kľučky, dotykové plochy).Určený čas medzi jednotlivými návštevami je 1/3-1/2 hodiny z dôvodu dezinfekcie priestoru.

Krízový plán

Stredisko sociálnych služieb Petržalka má vypracovaný Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp. iných prenosných ochorení zo dňa  10.04.2020 v štruktúre nasledovných bodov:

Účel a záväznosť krízového plánu

 • Krízové riadenie
 • Interný krízový tím
 • Činnosti krízového tímu
 • Systém komunikácie
 • Informačná povinnosť zamestnancov
 • Preventívne opatrenia
 • Riadenie rizík
 • Krízová komunikácia
 • Všeobecné usmernenia zamerané na osobnú prevenciu
 • Všeobecné zásady pre prevenciu vzniku a šírenia respiračných vírusov
 • Pravidlá prevencie a kontroly infekcií a špeciálne opatrenia v prevádzke
 • Organizácia návštev v prevádzke
 • Organizácia odborných procesov v prípade karantény
 • Organizácia obslužných činnosti
 • Organizácia starostlivosti o zamestnancov d ďalšie osoby podieľajúce sa na starostlivosti
 • Prijímanie nových zamestnancov
 • Prijímanie nových klientov
 • Validácia krízového plánu a validácia organizačných aj odborných postupov
 • Záverečné ustanovenia.
 • Krízový plán obsahuje prílohy:

Príloha 01: Terminologický slovník

Príloha 02 Záznam o preventívnych opatrenia

Príloha 03: Dokument postupu k riešeniu udalosti výskytu koronavírusu

Príloha 04: Psychologické intervencie

Príloha 05: Záznam o prevencii a dezinfekčných opatreniach v opatrovateľskom procese

Príloha 06: Záznam o prevencii a dezinfekčných opatreniach v procese upratovania

Príloha 07: Zoznam veci zamestnanca v službe

Príloha 08: Sledovanie prijímateľa sociálnej služby (Sledovanie  príznakov u klienta s podozrením na infekčné ochorenie horných dýchacích ciest (chrípka, COVID-19 …)

Príloha 09:Výber činnosti v krízovom riadení

Príloha 10: Plán reprofilizácie lôžok

Príloha11: Postup k dočasnému opusteniu zariadenia

Príloha 12: Odporúčania k príjmu prijímateľa sociálnej služby do zariadenia sociálnych služieb

Príloha 13: Záznam o mimoriadnej udalosti

Príloha 14: Protokol o obmedzení

Príloha 15: Požiadavky na OOPP

Príloha 16: Kontaktný formulár

S krízovým plánom pracuje ustanovený interný krízový tím, ktorý zasadá pravidelne každý pondelok, je   spojený aj  s kontrolou plnenia úloh. Zo stretnutí interného krízového tímu sa vystavuje   zápisnica – záznam  krízového štábu o preventívnych opatreniach, ktorý sa dopĺňa aktuálne každý deň, alebo podľa potreby Záznam zahŕňa i  kontrolu opatrení.  Operatívne krízový štáb  zasadá každý pracovný  deň len podľa určitých úsekov Strediska .

 Záznam Prílohu č.05 a 06 Záznamy o prevencii a dezinfekčných opatreniach kontroluje  vedúce úseku zariadenia opatrovateľskej služby a vedúca domova pre rodičov a deti.

V prípade vzniku mimoriadnej udalosti sa vypĺňa záznam o mimoriadnej udalosti. Protokol o obmedzení sa vypĺňa len pri individuálnom obmedzení v zmysle Zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z. v ZNP, ktoré sa netýka všeobecného zákazu návštev a opustenia zariadenia prijímateľom sociálnych služieb, ktoré je vydané pre všetkých PSS na základe odporúčania MPSVR.

Krízový plán a prílohy sú k dispozícii všetkým kontrolným orgánom v zmysle legislatívy SR.

Hodina pre seniora

Stredisko sociálnych služieb Petržalka oslovila Hana Koblišková s možnosťou zapojiť seniorov v pobytových zariadeniach do projektu s názvom Hodina pre seniora. Samozrejme sme súhlasili a do projektu sa prihlásili. Dobrovoľníci našim obyvateľom Strediska telefonujú vždy v pondelok alebo vo štvrtok medzi 15,00- 16,00 hod., venujú im týždenne jednu hodinu, čím im spríjemňujú, vyplňujú voľný čas a pobyt v zariadení počas korona krízy.

Stredisko vyjadruje všetkým dobrovoľníkom veľké poďakovanie za ich milé a povzbudivé slová, ktoré venujú nielen klientom ale i nám všetkým. Patrí im ešte raz veľká vďaka.

Motto: ,, Každá hodina nám mení deň, týždeň a aj život. Preto sme sa rozhodli podeliť sa a darovať čas tým najzraniteľnejším a to sú naši seniori.“

Testovanie COVID-19

V rámci preventívnych opatrení prebehlo dňa 27.04.2020 u nás v Stredisku sociálnych služieb Petržalka testovanie všetkých zamestnancov a klientov na COVID-19. Testovanie metódou PCR vykonala firma Medirex.

Výsledky testov sú u všetkých klientov a zamestnancov  negatívne.

Naše zariadenie bolo Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky určené ako subjekt hospodárskej mobilizácie a boli mu uložené opatrenia hospodárskej mobilizácie. Na základe toho bude zabezpečené opätovné testovanie všetkých zamestnancov a tiež klientov prostredníctvom rýchlotestov a to do konca mesiaca máj. Testovania v našom zariadení prispievajú k preventívnym opatreniam, ktoré sme si u nás v zariadení stanovili.

OZNAM-Pozastavenie výkonu Prepravnej služby

V zmysle vyhlásenia mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky, z dôvodu zvýšeného výskytu prenosných respiračných ochorení- v záujme ochrany zdravia klientov i zamestnancov a aj v záujme obmedzenia rizika ďalšieho šírenia prenosných nákaz pristúpilo Stredisko k prerušeniu prepravnej služby do odvolania.