Koronavirus

Krízový plán

Stredisko sociálnych služieb Petržalka má vypracovaný Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp. iných prenosných ochorení zo dňa  10.04.2020 v štruktúre nasledovných bodov:

Účel a záväznosť krízového plánu

 • Krízové riadenie
 • Interný krízový tím
 • Činnosti krízového tímu
 • Systém komunikácie
 • Informačná povinnosť zamestnancov
 • Preventívne opatrenia
 • Riadenie rizík
 • Krízová komunikácia
 • Všeobecné usmernenia zamerané na osobnú prevenciu
 • Všeobecné zásady pre prevenciu vzniku a šírenia respiračných vírusov
 • Pravidlá prevencie a kontroly infekcií a špeciálne opatrenia v prevádzke
 • Organizácia návštev v prevádzke
 • Organizácia odborných procesov v prípade karantény
 • Organizácia obslužných činnosti
 • Organizácia starostlivosti o zamestnancov d ďalšie osoby podieľajúce sa na starostlivosti
 • Prijímanie nových zamestnancov
 • Prijímanie nových klientov
 • Validácia krízového plánu a validácia organizačných aj odborných postupov
 • Záverečné ustanovenia.
 • Krízový plán obsahuje prílohy:

Príloha 01: Terminologický slovník

Príloha 02 Záznam o preventívnych opatrenia

Príloha 03: Dokument postupu k riešeniu udalosti výskytu koronavírusu

Príloha 04: Psychologické intervencie

Príloha 05: Záznam o prevencii a dezinfekčných opatreniach v opatrovateľskom procese

Príloha 06: Záznam o prevencii a dezinfekčných opatreniach v procese upratovania

Príloha 07: Zoznam veci zamestnanca v službe

Príloha 08: Sledovanie prijímateľa sociálnej služby (Sledovanie  príznakov u klienta s podozrením na infekčné ochorenie horných dýchacích ciest (chrípka, COVID-19 …)

Príloha 09:Výber činnosti v krízovom riadení

Príloha 10: Plán reprofilizácie lôžok

Príloha11: Postup k dočasnému opusteniu zariadenia

Príloha 12: Odporúčania k príjmu prijímateľa sociálnej služby do zariadenia sociálnych služieb

Príloha 13: Záznam o mimoriadnej udalosti

Príloha 14: Protokol o obmedzení

Príloha 15: Požiadavky na OOPP

Príloha 16: Kontaktný formulár

S krízovým plánom pracuje ustanovený interný krízový tím, ktorý zasadá pravidelne každý pondelok, je   spojený aj  s kontrolou plnenia úloh. Zo stretnutí interného krízového tímu sa vystavuje   zápisnica – záznam  krízového štábu o preventívnych opatreniach, ktorý sa dopĺňa aktuálne každý deň, alebo podľa potreby Záznam zahŕňa i  kontrolu opatrení.  Operatívne krízový štáb  zasadá každý pracovný  deň len podľa určitých úsekov Strediska .

 Záznam Prílohu č.05 a 06 Záznamy o prevencii a dezinfekčných opatreniach kontroluje  vedúce úseku zariadenia opatrovateľskej služby a vedúca domova pre rodičov a deti.

V prípade vzniku mimoriadnej udalosti sa vypĺňa záznam o mimoriadnej udalosti. Protokol o obmedzení sa vypĺňa len pri individuálnom obmedzení v zmysle Zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z. v ZNP, ktoré sa netýka všeobecného zákazu návštev a opustenia zariadenia prijímateľom sociálnych služieb, ktoré je vydané pre všetkých PSS na základe odporúčania MPSVR.

Krízový plán a prílohy sú k dispozícii všetkým kontrolným orgánom v zmysle legislatívy SR.

Hodina pre seniora

Stredisko sociálnych služieb Petržalka oslovila Hana Koblišková s možnosťou zapojiť seniorov v pobytových zariadeniach do projektu s názvom Hodina pre seniora. Samozrejme sme súhlasili a do projektu sa prihlásili. Dobrovoľníci našim obyvateľom Strediska telefonujú vždy v pondelok alebo vo štvrtok medzi 15,00- 16,00 hod., venujú im týždenne jednu hodinu, čím im spríjemňujú, vyplňujú voľný čas a pobyt v zariadení počas korona krízy.

Stredisko vyjadruje všetkým dobrovoľníkom veľké poďakovanie za ich milé a povzbudivé slová, ktoré venujú nielen klientom ale i nám všetkým. Patrí im ešte raz veľká vďaka.

Motto: ,, Každá hodina nám mení deň, týždeň a aj život. Preto sme sa rozhodli podeliť sa a darovať čas tým najzraniteľnejším a to sú naši seniori.“

Testovanie COVID-19

V rámci preventívnych opatrení prebehlo dňa 27.04.2020 u nás v Stredisku sociálnych služieb Petržalka testovanie všetkých zamestnancov a klientov na COVID-19. Testovanie metódou PCR vykonala firma Medirex.

Výsledky testov sú u všetkých klientov a zamestnancov  negatívne.

Naše zariadenie bolo Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky určené ako subjekt hospodárskej mobilizácie a boli mu uložené opatrenia hospodárskej mobilizácie. Na základe toho bude zabezpečené opätovné testovanie všetkých zamestnancov a tiež klientov prostredníctvom rýchlotestov a to do konca mesiaca máj. Testovania v našom zariadení prispievajú k preventívnym opatreniam, ktoré sme si u nás v zariadení stanovili.

OZNAM-Pozastavenie výkonu Prepravnej služby

V zmysle vyhlásenia mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky, z dôvodu zvýšeného výskytu prenosných respiračných ochorení- v záujme ochrany zdravia klientov i zamestnancov a aj v záujme obmedzenia rizika ďalšieho šírenia prenosných nákaz pristúpilo Stredisko k prerušeniu prepravnej služby do odvolania.

Naše kontakty

Stredisko sociálnych služieb Petržalka jeod 10.03.2020 do 16.03.2020 obyvateľom k dispozícii v obmedzenom režime

Stránkové dni všetkých úsekov   budú v daných dňoch zrušené.

Ide o preventívne opatrenie z dôvodu šírenia nového koronavírusu.

Zamestnanci Strediska sociálnych služieb Petržalka sú občanom  k dispozícii prostredníctvom mailového a telefonického kontaktu.

Kontakty na jednotlivé úseky a referáty :

Riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka:
Tel.: 02/ 624 10 171
e-mail: riaditelka@ssspetrzalka.sk

Zariadenie opatrovateľskej služby
Vavilovova č.18, 851 03 Bratislava
Tel.: 02/ 6231 7173
Mobil: 0911 336 444
e-mail: veducazosv@ssspetrzalka.sk

Domov pre rodičov a deti 
Tel.: 02/ 6231 0566
Mobil: 0910 176 405
e-mail: alena.medlenova@ssspetrzalka.sk

Referát ekonomiky:
Vavilovova č.18, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/ 6252 4044
Mobil: 0915 179 361
e-mail: jana.sopociova@ssspetrzalka.sk

Prepravná služba:
Mlynarovičova 23, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/ 5262 2592
e-mail: doprava@ssspetrzalka.sk

Zariadenie opatrovateľskej služby:
Mlynarovičova č.23, 851 03 Bratislava
Tel.: 02/ 6224 0378 
Mobil: 0917 377 151
e-mail: stanislava.srenkelova@ssspetrzalka.sk

Opatrovateľská služba
Vavilovova č.18, 851 03 Bratislava
Tel.: 02/ 6252 0415
Mobil: 0910 176 405
e-mail: eva.pikusova@ssspetrzalka.sk

Správa
Referát práce, miezd, personalistiky
Vavilovova č.18, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/ 6252 4045
Mobil: 0910 176 405
e-mail: personalne@ssspetrzalka.sk

Referát správy majetku:
Vavilovova č.18, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/ 6252 4044
Mobil: 0915 179 361
e-mail:spravamajetku@ssspetrzalka.s

OZNAM

Od dňa 06.03.2020 na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, je zákaz vstupu návštev do Strediska sociálnych služieb Petržalka, Bratislava.