Krízový plán

Stredisko sociálnych služieb Petržalka má vypracovaný Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp. iných prenosných ochorení zo dňa  10.04.2020 v štruktúre nasledovných bodov:

Účel a záväznosť krízového plánu

 • Krízové riadenie
 • Interný krízový tím
 • Činnosti krízového tímu
 • Systém komunikácie
 • Informačná povinnosť zamestnancov
 • Preventívne opatrenia
 • Riadenie rizík
 • Krízová komunikácia
 • Všeobecné usmernenia zamerané na osobnú prevenciu
 • Všeobecné zásady pre prevenciu vzniku a šírenia respiračných vírusov
 • Pravidlá prevencie a kontroly infekcií a špeciálne opatrenia v prevádzke
 • Organizácia návštev v prevádzke
 • Organizácia odborných procesov v prípade karantény
 • Organizácia obslužných činnosti
 • Organizácia starostlivosti o zamestnancov d ďalšie osoby podieľajúce sa na starostlivosti
 • Prijímanie nových zamestnancov
 • Prijímanie nových klientov
 • Validácia krízového plánu a validácia organizačných aj odborných postupov
 • Záverečné ustanovenia.
 • Krízový plán obsahuje prílohy:

Príloha 01: Terminologický slovník

Príloha 02 Záznam o preventívnych opatrenia

Príloha 03: Dokument postupu k riešeniu udalosti výskytu koronavírusu

Príloha 04: Psychologické intervencie

Príloha 05: Záznam o prevencii a dezinfekčných opatreniach v opatrovateľskom procese

Príloha 06: Záznam o prevencii a dezinfekčných opatreniach v procese upratovania

Príloha 07: Zoznam veci zamestnanca v službe

Príloha 08: Sledovanie prijímateľa sociálnej služby (Sledovanie  príznakov u klienta s podozrením na infekčné ochorenie horných dýchacích ciest (chrípka, COVID-19 …)

Príloha 09:Výber činnosti v krízovom riadení

Príloha 10: Plán reprofilizácie lôžok

Príloha11: Postup k dočasnému opusteniu zariadenia

Príloha 12: Odporúčania k príjmu prijímateľa sociálnej služby do zariadenia sociálnych služieb

Príloha 13: Záznam o mimoriadnej udalosti

Príloha 14: Protokol o obmedzení

Príloha 15: Požiadavky na OOPP

Príloha 16: Kontaktný formulár

S krízovým plánom pracuje ustanovený interný krízový tím, ktorý zasadá pravidelne každý pondelok, je   spojený aj  s kontrolou plnenia úloh. Zo stretnutí interného krízového tímu sa vystavuje   zápisnica – záznam  krízového štábu o preventívnych opatreniach, ktorý sa dopĺňa aktuálne každý deň, alebo podľa potreby Záznam zahŕňa i  kontrolu opatrení.  Operatívne krízový štáb  zasadá každý pracovný  deň len podľa určitých úsekov Strediska .

 Záznam Prílohu č.05 a 06 Záznamy o prevencii a dezinfekčných opatreniach kontroluje  vedúce úseku zariadenia opatrovateľskej služby a vedúca domova pre rodičov a deti.

V prípade vzniku mimoriadnej udalosti sa vypĺňa záznam o mimoriadnej udalosti. Protokol o obmedzení sa vypĺňa len pri individuálnom obmedzení v zmysle Zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z. v ZNP, ktoré sa netýka všeobecného zákazu návštev a opustenia zariadenia prijímateľom sociálnych služieb, ktoré je vydané pre všetkých PSS na základe odporúčania MPSVR.

Krízový plán a prílohy sú k dispozícii všetkým kontrolným orgánom v zmysle legislatívy SR.