Prepravná služba

§ 42 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej  na individuálnu prepravu motorovým vozidlom, alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine, alebo po schodoch a s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine, alebo po schodoch a s obmedzenou schopnosťou orientácie.

Nárok na prepravnú službu má  občan s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava- Petržalka:

 • ktorý je podľa posudku ÚPSVaR odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a nie je prijímateľom pobytovej sociálnej  služby,
 • alebo, ktorý je podľa potvrdenia od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti odkázaný na prepravnú službu a nie je prijímateľom pobytovej sociálnej služby,
 • ktorý je na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby umiestnený v zariadení sociálnej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Petržalka,
 • ktorý má trvalý pobyt mimo mestskej časti Bratislava-Petržalka, ale preukázateľne býva u príbuzných v mestskej časti Bratislava-Petržalka (prechodný pobyt v MČ Bratislava-Petržalka).

  Žiadateľ  predloží nasledujúce dokumenty:

 1. Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (formulár vydáva Stredisko sociálnych služieb Petržalka, prípadne na web stránke www.ssspetrzalka.sk )
 2. A jeden z týchto dokumentov:
  1. Posudok z ÚPSVaR o odkázanosti na individuálnu prepravu + rozhodnutie
  2. Potvrdenie  od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine, po schodoch, a s obmedzenou schopnosťou orientácie, ( formulár vydáva Stredisko sociálnych služieb Petržalka prípadne na web stránke www.ssspetrzalka.sk)
  3. Právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu + posudok vydané príslušným miestnym  úradom.
 3. Občiansky preukaz (k nahliadnutiu), v prípade trvalého pobytu mimo MČ Bratislava-Petržalka je potrebné predložiť  potvrdenie o prechodnom pobyte na území  MČ Bratislava-Petržalka.

Prepravnú službu zabezpečuje vodič prepravnej služby na služobnom vozidle Seat Alhambra, ktoré je prispôsobené aj na prepravu imobilných osôb a je vybavené otočným sedadlom a zdvíhacím zariadením.


Formuláre na stiahnutie: