Prepravná služba

§ 42 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej  na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a s obmedzenou schopnosťou orientácie.

O prepravnú službu môže požiadať fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka:

  • ktorá je podľa posudku príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a nie je jej poskytovaná sociálna služba s celoročným pobytom;
  • alebo, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav, ktorý preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti;
  • ktorej je na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby poskytovaná sociálna služba v zariadení opatrovateľskej služby, v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka,
  • ktorá má trvalý pobyt mimo mestskej časti Bratislava-Petržalka, ale preukázateľne býva v mestskej časti Bratislava-Petržalka (prechodný pobyt v mestskej časti Bratislava-Petržalka).

  Fyzická osoba predloží nasledujúce dokumenty:

  1. Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (tlačivo žiadosti vydáva Stredisko sociálnych služieb Petržalka alebo sa nachádza na web stránke www.ssspetrzalka.sk).
  2. K žiadosti je potrebné priložiť:
    1. posudok (komplexný posudok) príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o odkázanosti na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom;
    2. alebo potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

V prípade prechodného pobytu je potrebné predložiť  potvrdenie o prechodnom pobyte na území mestskej časti Bratislava-Petržalka (potvrdenie vystaví referát matriky a ohlasovne pobytov).

Prepravnú službu zabezpečuje vodič prepravnej služby na služobnom vozidle Seat Alhambra, ktoré je prispôsobené aj na prepravu imobilných osôb a je vybavené otočným sedadlom a zdvíhacím zariadením.


Formuláre na stiahnutie: