Prijaté opatrenia

Vážení rodinní príslušníci, priatelia, príbuzní,

za účelom prevencie a zvládania krízovej situácie v súvislosti s epidemiologickou situáciou spôsobenou novým koronavírusom počas jej trvania, Stredisko sociálnych služieb Petržalka prijalo hygienické, prevádzkové a personálne opatreniach, ktoré majú spoločný cieľ, a to chrániť zdravie našich klientov a teda vašich blízkych ako i  chrániť aj nás zamestnancov, aby sme mohli starostlivosť poskytovať.

 • Medzi prvými opatreniami prijatými Strediskom bolo preškolenie nášho personálu.
 • Pre Stredisko boli zakúpené potrebné množstvá ochranných prostriedkov – rúšok, ochranných masiek, ochranných oblekov, rukavíc, žiaričov, dezinfekčných prostriedkov a ďalších.
 • Od začiatku marca pravidelne monitorujeme telesnú teplotu klientov, ale aj všetkých zamestnancov. Dôsledne dodržujeme  hygienicko-epidemiologické opatrenia nášho zariadenia.
 • Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, dňa 4. marca sme zakázali všetky návštevy v našich zariadeniach a pozastavili niektoré aktivity, pri ktorých sa zhromažďuje viacero osôb v zariadení.
 • Stredisko  pristúpilo k uvoľneniu obmedzených návštev v zariadeniach opatrovateľskej služby a to  od júla 2020. Návštevy sú realizované v exteriéroch zariadení alebo v prípade nepriaznivého počasia v miestnosti na to určenej v každom zariadení tak, ako doteraz za zvýšených hygienických štandardov. Z dôvodu zabezpečenia plynulého chodu zariadenia a bezproblémového poskytovania starostlivosti je potrebné, aby boli striktne dodržiavané návštevné hodiny, konkrétne:. od 10,00 hod. –  do 11,00 hod. od 14,00 hod. – do 15,00 hod.  a je potrebné aby návšteva bola dopredu ohlásená a dohodnutá s personálom.

Pri návšteve klientov:

ZOS Vavilovova  kontaktujte na t. č.:      02/62 317 173,  0951 654 015, 0911 336 444   

ZOS Mlynarovičova kontaktujte na t. č :  02/62 240 378, 0917 377 151, 0951 654 016

 • Za účelom nákupov, návštevu zdravotníckeho zariadenia , výberu liekov, prevzatia starobného dôchodku, či iných nevyhnutných úkonov je naším prijímateľom sociálnych služieb  zabezpečená podľa potreby doprava prepravnou službou  a podpora pracovníkmi Strediska.
 • Vzhľadom na epidemiologickú situáciu nie je možný osobný kontakt s klientmi pri odovzdávaní nákupov. Nákupy pre klientov je potrebné odovzdať pracovníkovi zariadenia pred vchodom v dvoch uzatvorených igelitových vreckách, pričom horné bude zamestnancom odstránené a zlikvidované, spodné bude vydezinfikované, ožiarené germicidným žiaričom a následne bude vrecko ponechané na vrátnici po dobu 3 hodín. Následne bude nákup odovzdaný klientovi.
 • V zariadeniach máme vytvorenú izolačné miestnosti, kde sú umiestňovaní klienti celodennej starostlivosti po návrate zo zdravotníckych zariadení (po hospitalizácii, zdravotnom ošetrení a pod.) V izolačných  miestnostiach sú klienti umiestňovaní po dobu 5-10 dní s cieľom vylúčiť potenciálnu nákazu. Klienti ktorí sú ubytovaní v jednoposteľovej izbe  absolvujú po návrate zo zdravotníckych zariadení 10 dňovú karanténu na svojich izbách, bez možnosti vychádzania. Izolačné izby  sa  využívajú i  na presun klientov, ktorí vykazujú symptómy nákazy, aby sme ochránili ostatných klientov.
 • V zariadeniach s odkázanosťou na pomoc inej osoby sa pravidelne testujú nielen zamestnanci, ale i klienti, aby sme eliminovali nožnosť dopadu nákazy.
 • V prípade vyhlásenia karantény starostlivosť o klientov bude zabezpečovať personál dvoch tímoch, ktorí  sa prestriedajú v zariadení po   5-7 dňoch. Zamestnanci budú bývať v karantenných miestnostiach vybavené posteľami, nábytkom so sprchou a toaletou. Vzhľadom na zvýšenú náročnosť práce počas karantény.
 • Zamestnanci Strediska sú pravidelne preškoľovaní, máme prijaté interne predpisy, ako postupovať pre najvyššiu možnú bezpečnosť. Zamestnanci Strediska sa správajú zodpovedne a svoju prácu vykonávajú s láskou a profesionalitou. Všetci by sme si želali, aby sme dokázali nákaze zabrániť a robíme pre to všetko. No sme  pripravení i na situáciu, že k nákaze príde a našou snahou bude rýchla izolácia a zabránenie jej šíreniu. Stredisko prijalo  Interný dokument – Krízový plán  pre riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp. iných prenosných ochorení a  Postup k riešeniu udalosti výskytu Koronavírusu .

Verte, že robíme a urobíme všetko, čo je v našich silách, pre ochranu zdravia klientov a vašich blízkych. Snažíme sa tiež uchovať o ich dobrú náladu a duševné zdravie, prostredníctvom mobilných telefónov, notebookov a odkazov udržiavať kontakt s vami.

Chceme vám poďakovať za spoluprácu pri dodržiavaní  návštev vašich blízkych. Prosím, ak môžete, zostaňte so svojimi blízkymi aspoň takto v úzkom kontakte a potešte a podporte ich napríklad Vaším telefonátom. Verím, že dodržiavaním všetkých opatrení spoločne situáciu zvládneme.

Vedenie Strediska sociálnych služieb Petržalka