Opatrovateľská služba

Služba priamo v domácnosti - naša pomoc pre Vás a Vašu rodinu

Doba sa zmenila, ale nezmenila sa prirodzená potreba každého seniora žiť pokojným životom v prirodzenom, dôverne známom domácom prostredí, vo svojom domove s blízkym človekom. 

 Našim základným cieľom je:

 •  umožniť dôstojný a pokojný život klientom v ich domácom prostredí,
 • podporiť ich doterajší spôsob života a osobných návykov,
 • poskytovať kvalitné a bezpečné sociálne služby vychádzajúce z ich individuálnych potrieb,
 • vytvoriť podmienky na spoluprácu,
 • vytvoriť atmosféru vzájomnej dôvery, ale hlavne zlepšiť kvalitu  života Vašich blízkych.


Komu poskytujeme opatrovateľskú službu?  

 • Občanom na základe vydaného rozhodnutia  o odkázanosti fyzickej osoby  na pomoc inej fyzickej osoby  (žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa  podáva na MČ Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava, 5.p. č. dv. 519).
 • Občanom s trvalým pobytom na území MČ  Bratislava Petržalka  v domácom prostredí, priamo v byte alebo rodinnom dome  v pracovných dňoch, maximálne 7,5 hodín denne.
 • Občanom bez posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, ak  si budú platiť úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.

Kto poskytuje opatrovateľskú službu?  

 • Individuálne opatrovateľky  (u 1 – 2 prijímateľov sociálnej služby).
 • Terénne opatrovateľky (u viac prijímateľov sociálnej služby).

Výkon opatrovateľskej služby personálne zabezpečujú profesionálne opatrovateľky v rámci pracovnoprávneho vzťahu podľa Zákonníka práce. Opatrovateľský kurz je

zárukou, že klientom odkázaným na pomoc bude táto služba poskytovaná na požadovanej úrovni, budú uspokojované ich individuálne potreby a chránené ich práva.

 

Kto má nárok na opatrovateľskú službu?

Občan, ktorý je odkázaný na pomoc inej osoby pri

Sebaobslužných činnostiach:                                                                                          

           bežné úkony osobnej hygieny, kúpanie vrátane umytia vlasov, pomoc pri podávaní jedla a pri pití.  

Úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť:

           práce spojené s udržiavaním domácnosti, príprava raňajok, príprava a varenie obeda, príprava desiaty, olovrantu, príprava a varenie večere, donáška obeda, dovoz obeda do domácnosti,  pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne a ostatnej bielizne.                                

Základných sociálnych aktivitách:

            sprievod na lekárske vyšetrenie, pomoc pri  vybavovaní úradných záležitostí, vybavovanie (predpis, donáška) liekov, dohľad.

Sociálnom poradenstve.  

Donáška obeda


Jedným z úkonov opatrovateľskej služby je donáška obeda do bytu klienta bez ostatných úkonov opatrovateľskej služby.


K donáška obeda do domácnosti je potrebné zabezpečiť 2 ks 4-dielný obedár, kde každý diel obedára bude čitateľne označený (meno, ulica, poschodie).


Kto nemá nárok na opatrovateľskú službu?

Občan

 • ktorý je celoročne umiestnený v domove sociálnych služieb,
 • ktorého opatruje osoba, ktorá poberá peňažný príspevok na opatrovanie,
 • ktorého opatruje osoba, ktorá poberá peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
 • ktorému bola nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.