Domov pre rodičov a deti

Obrátiť sa na nás môžete keď prežívate ťaživú životnú situáciu, ste v núdzi, stratili ste strechu nad hlavou, potrebujete sa zorientovať  vo svojej sociálnej situácii, vo svojich právach, nárokoch a povinnostiach,  potrebujete informácie o možnej pomoci a službách,  alebo keď neviete na koho sa vlastne obrátiť.

Útulok pre matky s deťmi

§ 26 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

Útulok poskytuje  sociálne  služby na  riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu, že fyzická osoba nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.Poskytujeme sociálnej služby formou:

 1. ubytovanie,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. pomocpri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.
 4. poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi.
 5. Zabezpečujeme rozvoj pracovných zručností.

Vytvárame podmienky na:

 1. prípravu stravy,
 2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej  hygieny,
 3. upratovanie,
 4. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
 5. záujmovú činnosť.

Ubytovanie

V Útulku pre matky s deťmi a v Zariadení núdzového bývania poskytujeme ubytovanie na dobu určitú s možnosťou bývania najviac po dobu 1 roka. V Útulku pre matky s deťmi máme k dispozícii 11 lôžok. Neposkytujeme bývanie pre manželské páry.


Zariadenie núdzového bývania

§ 29 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

Poslaním Zariadenia núdzového bývania je poskytnúť pomoc osamelému rodičovi, matkám  s deťmi sociálne  pri  riešení ich  nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu, že nemôžu užívať bývanie pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo sa stali obeťami násilia iných fyzických osôb.

Poskytujeme

 1. ubytovanie na určitý čas,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. pomocpri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.

Vytvárame podmienky na:

 1. prípravu stravy,
 2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej  hygieny,
 3. upratovanie,
 4. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
 5. záujmovú činnosť.

Zabezpečujeme utajenie miesta a anonymitu ak je potrebné chrániť život a zdravie fyzickej osoby.

Ubytovanie

V  Zariadení núdzového bývania poskytujeme ubytovanie na dobu určitú s možnosťou bývania najviac po dobu 1 roka. V  Zariadení núdzového bývania máme k dispozícii 7 lôžok. Neposkytujeme bývanie pre manželské páry.

Vykonávame a zabezpečujeme aj odborné činnosti:

Sociálne poradenstvo

Našou snahou je Vám poskytnúť podporu, pomoc, informácie, užitočné rady.Na základe prvého kontaktu s Vami a zistenia problému a očakávaní, s ktorými prichádzate, stanovíme po vzájomnej dohode možnosti riešenia Vašej sociálnej situácie, zameriame sa na zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu Vašich problémov a vhodnými metódami poskytneme konkrétnu odbornú pomoc.

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

Je odborná činnosť, ktorou sa zameriavame  na poradenstvo a pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí, písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri komunikácii v úradnom styku a pod.

Ďalšie činnosti:

Voľno-časové aktivity

Mamičky s deťmi vedieme k zmyselnému využívaniu voľného času s možnosťou  využitia literárneho kútika čítaním knižiek,  rozprávok podľa vlastného výberu, klienti majú možnosť sledovať televízne programy, rozprávky. Voľnými hrami učíme mamičky a ich deti ako sa spolu hrať, určujeme farby, tvary, vykonávame s mamičkami a ich deťmi aktivity, ktoré  sú zamerané na rozvoj jemnej motoriky, rozvíjame i pohybové aktivity.

Záujmová činnosť

Stretávame sa s klientmi pri rôznych tematických dňoch, ako je MDD, Veľkonočné sviatky, príchod Mikuláša do zariadenia, vianočné posedia, besiedky. Pri tematických dňoch pripravujeme nielen výzdobu nástenky, ale aj zariadenia.

Rozvoj pracovných zručností

Aktivity sú zamerané na rozvoj sociálnych, pracovných schopností a zručností, na osvojenie pracovných návykov, orientáciu na pracovnom trhu, prípravu písomností aj klienta na pracovný pohovor, plánovanie výdavkov a príjmov. Na tréning každodenných a komunikačných zručností, podporu samostatného nezávislého života.Aktivity v interiéri sú zamerané na pomocné práce pri upratovaní spoločných priestorov, ktoré prebiehajú   pod odborným vedením opatrovateliek.


Formuláre na stiahnutie: