Identifikácia organizácie

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Petržalka uznesením č. 12 zo dňa 1.3.2003 zriadilo rozpočtovú organizáciu „Stredisko sociálnych služieb Petržalka“ (ďalej len Stredisko), so sídlom na Mlynarovičovej 23, 851 03 Bratislava, ktorá je so svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet zriaďovateľa, mestskú časť Bratislava – Petržalka.

     Stredisko je právnická osoba vo všetkých právnych vzťahoch, vystupuje vo vlastnom mene a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov, hospodári samostatne, podľa schváleného rozpočtu mestskej časti na príslušný rok, spravuje majetok hlavného mesta SR Bratislavy a Mestskej časti Bratislava – Petržalka zverený mu do správy a hospodári tiež s vlastným majetkom. Pre hospodárenie s finančnými prostriedkami a ostatným majetkom v správe  platia príslušné všeobecne záväzné právne predpisy Mestskej časti Bratislava – Petržalka a interné právne predpisy organizácie.   

     Stredisko   poskytuje sociálne služby v súlade  Zákona. č. 448/2008 o sociálnych službách a Všeobecne záväznám nariadením   mestskej časti Bratislava – Petržalka o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované v Stredisku sociálnych služieb Petržalka. Je registrované v registri poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vedie vyšší územný celok.

Stredisko je poskytovateľom sociálnych služieb, spojených s odbornými, obslužnými činnosťami, alebo ďaľšími  činnosťami alebo súborom týchto činností, ktoré sú zamerané na:

  • na prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepraiznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny
  • zachovanie,  obnovu  alebo rozvoj schopností fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
  • zabezpečenie  nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných  potrieb fyzickej osoby,
  • riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
  • prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny,
  • poskytuje sociálnu službu plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, rieši na dobu určitú nepriaznivú sociálnu situáciu z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia fyzickej osoby, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. 

Na poskytovanie sociálnych služieb slúžia tieto úseky :

Zariadenie opatrovateľskej služby

– podľa § 36 Zákona č.448/2008 Z. z.o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Forma :
pobytová s nepretržitou prevádzkou  na dobu určitú.

Druh :
sociálne   služby  na  riešenie  nepriaznivej  sociálnej situácie  z dôvodu  ťažkéhozdravotného   postihnutia,   nepriaznivého   zdravotného  stavu alebo  z  dôvodu  dovŕšenia   dôchodkového   veku,  ktorými   sú   fyzické   osoby  odkázané   na pomoc  inej fyzickej osoby.

Prevádzky :
Vavilovova 18 (počet lôžok : 20)
Mlynarovičova 23 (počet lôžok : 30)

Opatrovateľská služba

– podľa § 41  Zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych   službách v znení neskorších predpisov.

Forma :
terénna v domácom prostredí na území MČ Petržalky, v čase  od 7,30 – 15,30 hod. počas pracovných dní.

Druh : 
sociálne   služby  na  riešenie  nepriaznivej  sociálnej situácie  z dôvodu  ťažkého zdravotného  postihnutia,  nepriaznivého  zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia  dôchodkového  veku,  ktorými  sú   fyzické  osoby  odkázané  na    pomoc inej fyzickej  osoby.

Domov pre rodičov a deti

– podľa §§ 26,29 Zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych  službách v znení neskorších predpisov.

Forma:
pobytová, na dobu určitú

Druh:  
a)   Zariadenie núdzového bývania (7 lôžok) sociálne  služby  na riešenie nepriznivej sociálnej situácie z dôvodu, že nemôžu užívať bývanie pre                        ohrozeniesprávaním  iných fyzických osôb  alebo, ak sa stali obeťou správania iných fyzických osôb.
b) Útulok pre matky s deťmi (11 lôžok) sociálne  služby na  riešenie nepriznivej sociálnej situácie z dôvodu, že nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.