Identifikácia organizácie

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Petržalka uznesením č. 12 zo dňa 1.3.2003 zriadilo rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnych služieb Petržalka (ďalej len „Stredisko“), so sídlom na Mlynarovičovej 23, 851 03 Bratislava, ktorá je so svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet zriaďovateľa, mestskú časť Bratislava-Petržalka.

Stredisko je právnická osoba vo všetkých právnych vzťahoch, vystupuje vo vlastnom mene a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov, hospodári samostatne, podľa schváleného rozpočtu mestskej časti na príslušný rok, spravuje majetok hlavného mesta SR Bratislavy a Mestskej časti Bratislava-Petržalka zverený mu do správy a hospodári tiež s vlastným majetkom. Pre hospodárenie s finančnými prostriedkami a ostatným majetkom v správe  platia príslušné všeobecne záväzné právne predpisy Mestskej časti Bratislava-Petržalka a interné právne predpisy organizácie.   

Stredisko poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2020 zo dňa 23. 6. 2020 o poskytovaní a výške úhrady za sociálne služby v platnom znení. Je registrované v registri poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vedie vyšší územný celok.

Stredisko je poskytovateľom sociálnych služieb spojených s odbornými, obslužnými činnosťami, alebo ďalšími  činnosťami alebo súborom týchto činností, ktoré sú zamerané na:

  • prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny,
  • zachovanie,  obnovu  alebo rozvoj schopností fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
  • zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných  potrieb fyzickej osoby,
  • riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
  • prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny,
  • poskytuje sociálnu službu plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, rieši na dobu určitú nepriaznivú sociálnu situáciu z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia fyzickej osoby, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. 

Na poskytovanie sociálnych služieb slúžia tieto úseky :

Zariadenie opatrovateľskej služby

– podľa § 36 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Forma :
pobytová s nepretržitou prevádzkou  na dobu určitú.

Druh :
sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Prevádzky :
Vavilovova 18 (počet lôžok: 20)
Mlynarovičova 23 (počet lôžok: 30)

Opatrovateľská služba

– podľa § 41  zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Forma :
terénna v domácom prostredí na území mestskej časti Bratislava-Petržalka, v čase od 7:30 do 15:30 h počas pracovných dní.

Druh : 
sociálne služby na riešenie nepriaznivej  sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Zariadenie núdzového bývania a Útulok

– podľa § 26 a § 29 zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Forma:
pobytová, na dobu určitú

Druh:  
a)   Zariadenie núdzového bývania (7 lôžok) – sociálne  služby  na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu, že nemôžu užívať bývanie pre  ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo ak sa stali obeťou správania iných fyzických osôb.
b) Útulok (11 lôžok) – sociálne  služby na  riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu, že nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.