Zariadenie opatrovateľskej služby

§ 36 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

Sociálna  služba je poskytovaná občanom  na  riešenie  nepriaznivej  sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú fyzické osoby odkázane na pomoc inej fyzickej osoby.

Forma poskytovanej služby je pobytová s nepretržitou prevádzkou. Stredisko sociálnych služieb má dve prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby:

 1. Zariadenie opatrovateľskej služby Vavilovova 18 s kapacitou lôžok 20
 2. Zariadenie opatrovateľskej služby Mlynarovičova 23 s kapacitou lôžok 30.

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na  dobu určitú a to po dobu  jedného roka.

Poskytujeme

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. sociálna rehabilitácia,
 4. ubytovanie,
 5. stravovanie,
 6. upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva
 7. Vytvárame podmienky na úschovu cenných vecí.

Sociálny pracovník, Inštruktor sociálnej rehabilitácie, Opatrovateľky, Zdravotná sestra pri nástupe klienta do Strediska pracujú na priebežnom získavaní údajov o klientovi v rámci Adaptačného procesu a Autobiografického portrétu klienta a na tomto základe vytvárajú pre klienta čo najideálnejší Plán programu a aktivít, stanovujú Individuálny plán klienta s programom sociálnej rehabilitácie, ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti a sú nápomocné pri realizácii stanovených cieľov klienta.

Jednou z veľmi dôležitých činností  v Stredisku je aj organizácia voľného času klientov a jeho vypĺňanie plánovanými aktivitami. Aktivity obsahujú zábavnú aj terapeutickú časť a sú zamerané hlavne na rozvoj telesných, psychických a sociálnych zručností a znalostí a na podporu tvorivej činnosti. Vychádzajú z potrieb a záujmov klienta a sú vykonávané denne. Klient má právo slobodného rozhodnutia a účasti na aktivitách.

Vykonávame a zabezpečujeme aj odborné činnosti:

Sociálne poradenstvo

Sociálni pracovníci poskytujú sociálne poradenstvo občanom, ktorí žiadajú o zabezpečenie sociálnej služby v Stredisku, ich rodinným príslušníkom, aj klientom už umiestnených priamo v Stredisku. Sociálny pracovníci sú v každodennom kontakte s klientmi – prijímateľmi sociálnej služby a poskytujú im potrebné informácie. Pomáhajú prekonávať rôzne náročné situácie, posudzujú povahu problému, poskytujú základné informácie o možnostiach riešenie problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

Našou snahou je Vám poskytnúť podporu, pomoc, informácie, užitočné rady.Na základe prvého kontaktu s Vami a zistenia problému a očakávaní, s ktorými prichádzate, stanovíme po vzájomnej dohode možnosti riešenia Vašej sociálnej situácie, zameriame sa na zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu Vašich problémov a vhodnými metódami poskytneme konkrétnu odbornú pomoc.

Stravovanie

Celodenné stravovanie je v Stredisku zabezpečované 5x denne dodávateľom a to formou dovozu raňajok, desiaty, obedov, olovrantu a večerí od firmy CITY GASTRO s.r.o..

Doplnkové služby

Stredisko  ponúka  aj doplnkové služby pre prijímateľov sociálnej služby, ako napr.  farára, pedikúru – manikúru a kadernícke služby, masáže .

Rehabilitácia a ošetrovanie prijímateľov sociálnej služby je zabezpečené prostredníctvom Linda ADOS, na základe odporúčania lekára, kde asistentka rehabilitácie dochádza priamo za klientmi do Strediska.

Zdravotná sestra, je počas týždňa prijímateľom sociálnej služby denne k dispozícii priamo v Stredisku.

Stretávame sa s klientami  pri rôznych tematických dňoch, ako je MDD, Veľkonočné sviatky, príchod Mikuláša do zariadenia, vianočné posedenia, besiedky. Vytvárame podmienky v Stredisku pre spoločné  oslavy narodenín a menín našich prijímateľov sociálnych služieb. Pri tematických dňoch pripravujeme nielen výzdobu nástenky, ale aj zariadenia.

 • kultúrnu činnosť v spolupráci so Základnými školami, Materskými škôlkami pripravujeme besiedky s programom a posedením,
 • mesačne uspokojujeme duchovné a spirituálne potreby prijímateľom sociálnej služby,
 • pomáhame udržiavať kontakt s rodinou, so známymi, priateľmi,
 • v čase priaznivého počasia využívame terasu, lavičky, realizujeme prechádzky v areáli zariadenia a v blízkom okolí.

Formuláre na stiahnutie: